www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

และสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย

   
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
   
ส่วนที่ 1 : การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
 
ส่วนที่ 2 : การสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย
   
 
 
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com