หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

      

      ตามที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) C มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ภายในประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคนม ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้ หลากหลายเมนู” หรือ “Strengthen Immunity by Drinking Milk, Everyday for Everyone in Every Menu #World Milk Day & #Enjoy Dairy” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมเกิดการรับรู้ และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของนมอันส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งเป็นส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมนมและ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยมีความมั่นคงทางด้านอาชีพ นั้น

      กรมปศุสัตว์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมงานวันดื่มนมโลก (World Milk day) ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยกิจกรรม รณรงค์บริโภคนมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่างๆ, กิจกรรม เสวนา Milk Talk ของเครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่มได้ทุกวัน และกิจกรรมทางช่องทางออนไลน์ (Learn, Shop, Share) เป็นต้น

 

 

 

 
 
 
 

 

 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th