หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

    
         

            นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดป้ายกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างแข็งขัน และได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท

           นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ เป็นขององค์กรของรัฐ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก
อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังเป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลาง และ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีกรมปศุสัตว์ ณ ถนนพญาไท แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของประเทศ ดังนั้น การจัดอาคาร สถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานให้น่ามอง น่าอยู่ น่าทำงาน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น และถือเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มีความภาคภูมิใจ ส่งผลต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการดำเนินการจัดทำภูมิทัศน์ใหม่ของกรมปศุสัตว์ ทั้งลานสวนหน้าตึกอำนวยการ น้ำพุคิวปิด รั้วหน่วยงาน และป้ายกรมปศุสัตว์

           ทั้งนี้ ป้ายกรมปศุสัตว์ ป้ายนี้ จัดทำด้วยพื้นหินอ่อนสีดำ ขนาด 3 เมตร คูณ 6 เมตร ตัวอักษรโลหะ สีเหลืองทอง และ ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของกรมปศุสัตว์ มีสีสันที่สวยงาม ถือเป็นหน้าตาประการด่านแรกของหน่วยงาน ที่จะสามารถสร้างประทับใจของผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งทางเท้า และท้องถนน และยังสามารถสร้างความจดจำให้กับประชาชนถึงที่ตั้งของกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี


------------------------------------------------
 ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

 

 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th