หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 


 

กรมปศุสัตว์คว้า 2 รางวัลใหญ่ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านความปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ
รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง(ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด)

 

      วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ และมอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด) ซึ่งทั้ง 2 รางวัล มีกรมปศุสัตว์เพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล 100 คะแนนเต็ม ระดับดีเลิศ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

 

 
 
 

ปิด
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th