หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

 

เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อสงสัยด้านกฎหมาย
นายพฤศจิ เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ
             

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.  นายพฤศจิ เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูล พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2539 ถูกยกเลิกโดย พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และ พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 ถูกยกเลิกโดย พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 กับกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยเป็นรายมาตรา ณ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง------------------------------------------------
ภาพ :: กลุ่มคดีทั่วไปฯ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์

 

 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th