หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 


 

      วันอังคารที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษามาตรการตามข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการฟื้นฟู เยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ และมีเจ้าหน้าที่ สำนักกฏหมาย เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางสาวกัลยาศิริ กลิ่นอวล นิติกรชำนาญการ และว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แดงจันทึก นักจัดการงานทั่วไป

      ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการศึกษาผลกระทบด้านระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสุกรและการจัดตั้งกองทุนให้เป็นรูปธรรม

 
 
 

ปิด
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com