หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

       นายสัตวแพทย์สมชวน? รัตนมังคลานนท์? อธิบดีกรมปศุสัตว์?เป็นประธานการ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2566 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ลานหน้าเสาธงกรมปศุสัตว์  ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. 
       
       ซึ่งมีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และเคารพธงชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์
ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  / กรมปศุสัตว์ 

 
 
 

 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th