หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

 
   
         
         วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท 
 
         นอกจากนี้ ได้จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 อีกด้วย


------------------------------------------------
 ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ / กรมปศุสัตว์

 

 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th