หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
    
            นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
           
           กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ การควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ ให้มีมาตรฐานสามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย เพียงพอกับการบริโภคและส่งออกเป็นรายได้เข้าประเทศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เช่น ปศุสัตว์ OK ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน ตลอดจนผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมาตรฐาน กรมปศุสัตว์จัดงาน “โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย” โดยนำผลงานและความสำเร็จตามภารกิจ ตลอดจนระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ทุกมิติออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้มากยิ่งขึ้น โดยโครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนา ปศุสัตว์ไทย มีกิจกรรมการเสวนาระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของกรมปศุสัตว์ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เวทีวิชาการปศุสัตว์ Livestock live Talk, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจ สู่ผลิตภัณฑ์ HI-end, นวัตกรรมกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือปิดกั้นความล้มเหลวให้เกษตรกร : ชุมชนไทยพวน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, กิจกรรมการผลิตตัวอ่อน และการย้ายฝากตัวอ่อน การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์, กระบวนการสร้างมูลค่าสัตว์ปีกแบบครบวงจร, โครงการผลักดันให้เกษตรกรทุกรายผ่านการรับรอบมาตรฐานฟาร์ม 100 เปอร์เซ็นต์, กระบือ BCG economic model : ลุ่มน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี, ความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่เขตติดต่อกับรอยป่า, แปลงใหญ่ ลุ่มน้ำปากพนัง, และการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ในชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชนผู้บริโภค ได้รับทราบผลงานความสำเร็จตลอดระยะเวลา 80 ปี ของกรมปศุสัตว์ในทุกมิติ ไปพัฒนาต่อยอดงานด้านปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ สำหรับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ริเริ่มผลิตสินค้าปศุสัตว์รายใหม่ (Startup) นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศและเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง
           
           นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำทีมข้าราชการร่วมฟังบรรยายธรรม หัวข้อ “เกษียณอย่างเกษม” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพื่อเตรียมตัวเรียนรู้วิธีการปรับจิตใจให้ผ่อนคลายและสงบในวัยเกษียณ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสุขกายและสุขใจอย่างเต็มที่ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ใกล้เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้คติธรรม แนวคิด หลักธรรมคำสอน นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ให้มีความสุข ความเจริญทั้งกายและใจ อีกทั้งข้าราชการกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์มหาเศรษฐพล พิมพะวงษ์ (อาจารย์มหาต่าย) นับว่าเป็นประเพณีโบราณที่เสริมสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย เพื่อรับโชคลาภ มีความสุข และความเจริญอีกด้วย
------------------------------------------------
ข้อมูล / ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

 

 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th