www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

คำสั่งกรมปศุสัตว์มอบอำนาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน
 
   
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
   
มอบอำนาจให้กรมประมง
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
   
การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
   
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
   
 
ย้อนกลับ
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th