หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

 

สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์

ได้มีการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์กรมีกำหนดเป้าหมายจาก " ปัญหาที่อยากแก้ " และ " ความดีที่อยากทำ "
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคณะธรรม 5 ประการ

1. ด้านพอเพียง 2. ด้านวินัย 3. ด้านสุจริต 4. ด้านจิตอาสา 5. ด้านกตัญญู

ลิงค์นำเสนอ องค์กรคุณธรรม : https://bit.ly/3rcLM51

 

 

 

 

 

      

 


 
 

ปิด
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th