www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง "นิติกร"

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
   
บัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
   
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่ง " นิติกร " 
   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง "นิติกร" 
 
แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่ง " นิติกร " 
 
   
 
 
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th