www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

สัญญาลาศึกษาฯ

ลำดับ
แบบฟอร์มสัญญา Downloads
     
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาฯทุนระบาดวิทยา
   
แบบคำนวณวงเงินค้ำประกัน (กรณีจัดทำสัญญาค้ำประกัน)
แบบคำนวณวงเงินค้ำประกัน
ขั้นตอนการใช้แบบคำนวณวงเงินค้ำประกัน
     
  ตัวอย่างการทำสัญญา  
ตัวอย่าง : สัญญาฯ ภายในประเทศ
ตัวอย่าง : สัญญาฯ ณ ต่างประเทศ
     
  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

การคำนวณวงเงินค้ำประกันสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

หนังสือหารือกองคลังเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาฯ (ค้ำประกัน)

แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกำหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่

 
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ (กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๑๐)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
     
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th