www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ANIMAL EPIDEMICS ACT, B.E. 2558
 
ลำดับ กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ Downloads
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์  
     
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมปศุสัตว ว่าด้วยการจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเข้าไปในสำนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายดัไว้ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด หรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอุดหนุนปัจจัยโครงการป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) โดยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๑๗ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาติเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหวาห์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๙ ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาติเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหวาห์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

     
 
ย้อนกลั
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th