www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ANIMAL EPIDEMICS ACT, B.E. 2558
 
   
กฎกระทรวง
 
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์
   
ประกาศกรมปศุสัตว์
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร
   
กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ Version ภาษาอังกฤษ
   
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อหารือ
   
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
 
ย้อนกลับ
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th