หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 
 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
17 E–Service  ของกรมปศุสัตว์
 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
   
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
การบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
24 นโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 การดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
27 การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 ช่องทางการ รับฟังความคิดเห็น
31 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชา  
32 เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
33 การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 
การดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
34 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการดำเนินการ
35 ตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยง 2564
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
37 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ตัวชี้วัดที่ 3 ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
38 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่          ในหน่วยงานของท่านถูกดำเนินการร้องเรียนทุจริตหรือไม่
ไม่มี
 
ตัวชี้วัดที่ 4 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสร้างความรับรู้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้าราชการพลเรือนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
39 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ ในแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มี
40 หน่วยงานมีการวางมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดวินัย
มี
 
 
 
 
 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th