www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

คำสั่งกรมปศุสัตว์มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ลำดับ
เรื่อง
Downloads
     
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
การดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๘/๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๑/๒๕๕๘
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๖๓/๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๗๖/๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์
และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๔๐/๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
๑๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๙๗๙/๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
๑๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๕๓/๒๕๖๑
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
๑๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
     
๑๓
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
(ยกเลิก)
     
๑๔
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(ยกเลิก)

     
๑๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๑๑/๒๕๖๕
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๒ กรฏฎาคม ๒๕๖๕  
     
๑๖ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
     
๑๗ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๖
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
     
๑๘ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๕๒/๒๕๖๖
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ
และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
     
๑๙ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๓๑/๒๕๖๖
เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดี กรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
     
     
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๘/๒๕๕๘
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ (การลงนามในสัญญาฯ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
     
     
     
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
   
การซื้อขายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
   
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๕/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๑/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
ย้อนกลับ
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th