www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

คำสั่งกรมปศุสัตว์มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ลำดับ
เรื่อง
Downloads
     
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
     
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๓/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๗๐/๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๔/๒๕๕๖
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๖
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๔๙/๒๕๕๘
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๗๕/๒๕๕๙
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
     
๑๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๐๕/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุสนธิคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
     
๑๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๐๙/๒๕๖
เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
     
๑๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒
เรื่อง มอบอำนาจในารสั่งซื้อสั่งจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
     
๑๓ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางสั่งการ
และปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
     
๑๔ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔๑/๒๕๖๖
เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖  
     
     
ย้อนกลับ
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th