www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 


แผนผังเว็บไซต์ (อยู่ระหว่างพัฒนา)
หน้าหลัก
กฎหมาย/พรบ.
      - พระราชบัญญัติ
ข้อมูลองค์กร   - พระราชกฤษฎีกา
  - ประวัติความเป็นมา   - กฎกระทรวง
   -โครงสร้างองค์กร   - ระเบียบกระทรวง
  - บุคลากร   - ระเบียบกรมปศุสัตว์
  - วิสัยทัศน์   - ประกาศกระทรวง
  - วัตถุประสงค์   - ประกาศกรมปศุสัตว์
  - พันธกิจ   - ข้อบัญญัติ
  - ภาระหน้าที่   - พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
  - แผนผังเว็บไซท์    
       
งานวิชาการ    
  - งานวิจัย    
  - งานวิชาการ    
       
       
       

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th