www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
การรับฟังความคิดเห็น ระบบกลางทางกฎหมาย
 
   

   
   
- การประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
   
- การประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
   
- ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริม และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
   
- การประเมินผลสัมฤทธิ์   
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
   
- ประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม
และยกเว้นค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
   
- ประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๗
 
 
- การประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
   
- การประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒ เมษายน ๒๕๖๗
   
- การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง
รับฟังความคิดเห็นประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอากรการฆ่าสัตว์ฯ

ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
   
- การรับฟังความคิดร่างระเบียบกรมปศุสัตว์
รับฟังความคิดเห็นประกอบร่างระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการกำหนดอัตรา
การชำระ และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. ....

ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
   
   
   

   
   
   
   

 

 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th