www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

คำสั่งกรมปศุสัตว์มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

ลำดับ
เรื่อง
Downloads
     
มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
การดูแลรับผิดชอบหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๖๓/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
๑๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๙๗๙/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
๑๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
๑๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ยกเลิก)
(ยกเลิก)
๑๓
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
(ยกเลิก)
๑๔
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

(ยกเลิก)

๑๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๒ กรฏฎาคม ๒๕๖๕
     
     
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ (การลงนามในสัญญาฯ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
     
     
การดำเนินการทางทะเบียนรถ
   
การซื้อขายบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
   
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ  
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (เกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ)
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุุและการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
   
การบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบงานของสำนักงานปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอ
 
การดำเนินบริหารงานบุคคล
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖๑/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๔๖
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๕๒/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๕๐๕/๒๕๔๗ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทน
ลงวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๔๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๙๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล(ลูกจ้างประจำ)
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๗๑/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๔๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๗๔/๒๕๔๕ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปสุสัตว์ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๕๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๒ เรื่่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๕๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ เรื่่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙(แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปศจ./ปศอ.)
๑๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๗๘/๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการในการสั่งการอนุมัติเกี่ยวกับการดำ
เนินการทางทะเบียนรถ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๘ เม.ย ๒๕๔๗
๑๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๗๖/๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจการแก้ไขปัญหา
มลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ลงสู่ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๔๖
๑๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๔๘/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๗
๑๓
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๖๗๘/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ ลงวันที่ ๕ ต.ค.๔๗
๑๔
คำสั่งกรมปศุสัตว์ฺ ที่ ๔๗๒/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการลงวันที่ ๒๑ มิ.ย ๔๙
๑๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้องทุกข์ ดำเนินคดีอาญาแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๔๗
๑๖
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๔๗
๑๗
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๕๓/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบ
อนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และกาีรฆ่าสัตว์ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗
๑๘
คำสั่้งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๑/๒๕๔๗ เรื่องการมอบอำนาจให้ดำนินการรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่ง
เนื้อแดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗
 
มอบอำนาจให้กรมประมง
การอนุญาตให้นำเข้า นำออก หรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
     
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๖
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
     
๑๐
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุสนธิคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๑
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๐๙/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๒
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจในารสั่งซื้อสั่งจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
     
การดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๘๐/๒๕๕๕ เรื่องมอบอำนาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางสั่ง
การและปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕
 
หน้า 1 2 3 4
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th