www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (๒๙ มิ.ย. ๖๔)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะพนักงานราชการทั่วไป (๒๕ มิ.ย. ๖๔)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (๘ มิ.ย. ๖๔)

  แก้ไขประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (๙ มิ.ย. ๖๔)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
ประกาศสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกม.๑/๒๕๖๓ การซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตตฺ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ตามประกาศสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
   
ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย 
   
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
   
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
การเข้มงวดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจใหดำเนินการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist) แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลงานจ้างเหมาบริการงานสแกนเอกสารของสำนักกฎหมายให้เป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
   
ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นิติกร)
   
ประกาศผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการงานสแกนเอกสารของสำนักกฎหมายให้เป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
   
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานสแกนเอกสารของสำนักกฎหมายให้เป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๕๒/๒๕๖๒ เรื่ิอง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อตามนโยบายรัฐบาล
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๒๙/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
   
แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง
   

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (β-Agonist)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
   
 
<< หน้าที่ 1 2 3 4 >>
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th