www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๕๓/๒๕๖๒ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วข้อมูลข่าวสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๓๙/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ (อนุสนธิคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕)
   
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
   
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
   
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   

ปก กษ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจำหน่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแจกจ่าย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ข้อกําหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (๒๕๖๐)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   
   

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐

- คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๓๐๘/๒๕๖๐ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๐

   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
   
   
   
 
<< หน้าที่ 1 2 3 4 >>
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th