www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
****(ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์)**** ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน มินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติก
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน มินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นิติกร)
-
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป

   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 508/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (การบริหารงบประมาณกรมปศุสัตว์)
   
มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัศดุ
คำสั่งที่ ๗๑๓/๒๕๕๘ , คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๕๙ , คำสั่งที่ ๗๐๒/๒๕๕๙
   
Downloads คำบรรยาย : โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ หลักสูตร "การพัฒนานิติกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายใหม่"
   
การริบทรัพย์สิน (บทความวิชาการ)
   
ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักกฎหมาย
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดี กรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและการปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ
   
ประกาศ สำนักกฏหมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา (วันที่ประกาศ 5 พฤศจิกายน 2557 )
ประกาศ
ใบสมัคร
   
ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ๖ ฉบับ
   
ตัวอย่าง:กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กรมปศุสัตว์
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๓๐/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๔๒/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๙๘/๒๕๕๕
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายกรมปศุสัตว์
   
การมอบหมายให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
   
การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
   
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เอกสารประกอบการบรรยาย
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
   
ประกาศขั้นตอนกระบวนการในการบริการ
การจัดทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ/ต่างประเทศ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง
หนังสือสำนักงานก.พ.
   
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชน"
   
แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
   
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 930/2552 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการดำเนินคดี
   
ขอจัดส่งหนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เล่มที่ 2812 ถึง 2817
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 912/2552 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องกำหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 896/2552 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
การขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
ขอความกรุณาให้ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 760/2552 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552
   
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2546 (เรื่อง การทำความตกลงกับต่างประเทศการทำอนุสัญญาและสนธิสัญญาต่าง ๆ)
   
ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษา
   
การร่วมลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ
   
ร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....
   
การหักเงินค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
   
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550
   
สรุปผลการสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2552
   
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี กรณีข้อสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน
   
ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
   
รายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
ขยายระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ในกิจการประมงที่อยู่นอกระบบผ่อนผัน
   
แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
   
ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา
   
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทอสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
   
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2552)
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2552
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2552
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2552
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2551-ธันวาคม 2551
   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2552
   
แนวทางปฏิบัติการอนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
   
แนวทางและวิธีการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน (ปลอม)
   
สรุปผลการประชุมเรื่องข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
   
ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการให้
ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2552
   
ขยายเวลาการสั่งจองอาวุธปืน
   
โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้น
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 302/2552 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
   
ขอแจ้งเวียนหนังสือ (คำสั่งกรมฯ ที่ 165/2552)
   
คำสั่งกรมฯ ที่ 216/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมปศุสัตว์
   
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   
มอบอำนาจให้ปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ปฏิบัติราชการ
   
ขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2551
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 50/2552 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
   
แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
แจ้งเวียน เรื่อง มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปศจ./ปศอ.)
   
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
   
คู่มือการปฏิบัติงาน การยกร่าง แก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งกรมปศุสัตว
   
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
   
พนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น (ตามบันทึก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่วกับพนักงานตรวจโรคสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ เรื่องเสร็จที่ ๕๕๑/๒๕๕๘)
   
คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์
   

ประชาสัมพันธ์การจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกาตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ : เอกสาร๑ , เอกสาร๒ , เอกสาร๓

   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการเข้าใช้ระบบการยื่นคำขออนุญาตินำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้า ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   
พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
   
คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และปัญหาการบังคับใช้
   
คู่มือเทคนิคการการตรวจร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงกรณีทั่วไป
   
คู่มือเทคนิคการตรวจร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ
   
ข้อมูลข่าวสารค่าเช่าบ้าน
   

การขอยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)

   
การมอบหมายให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
   
ประกาศขั้นตอนกระบวนการในการบริการ
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๔๐/๒๕๕๙ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๙
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๘ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์  และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘
   
   
   
 
<< หน้าที่ 1 2 3 4 >>
 
 
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th