www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (๒๙ มิ.ย. ๖๔)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมถรรนะพนักงานราชการทั่วไป (๒๕ มิ.ย. ๖๔)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (๘ มิ.ย. ๖๔)

  แก้ไขประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (๙ มิ.ย. ๖๔)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
   
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

   
การจัดทำแผนตามแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่มีแมลงเป็นพาหะ
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในม้าลาย
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
แนวทางการจัดการสุนัขจรจัด (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด)
   
  สำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมายคัดเลือก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกุลชัย เข้าเป็นข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์
   
ใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ
   
  ผลงานวิชาการ
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๑ คู่มือแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
  เรื่องที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  เรื่องที่ ๒ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างค่าก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ พ. ๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ. ๑๗๔/๒๕๕๙ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
   

 

 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

(ว่าง)

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 
สำนักกฎหมาย

 
 
กรมปศุสัตว์
 
 
 
หน่วยงาน
 
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย (นิติกร)
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter