www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

   
การจัดทำแผนตามแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
ประกาศสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สกม.๑/๒๕๖๓ การซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตตฺ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน ตามประกาศสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
   
ประกาศสำนักกฎหมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย 
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่มีแมลงเป็นพาหะ
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในม้าลาย
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness)
   
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
   
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
การเข้มงวดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
แนวทางการจัดการสุนัขจรจัด (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด)
   
  ผลงานวิชาการ
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๑ คู่มือแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
  เรื่องที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  เรื่องที่ ๒ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างค่าก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ พ. ๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ. ๑๗๔/๒๕๕๙ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
   

 

 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

(ว่าง)

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 
สำนักกฎหมาย

 
 
กรมปศุสัตว์
 
 
 
หน่วยงาน
 
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th , legal3@dld.go.th
แสดงผลได้ดีที่ความละ เอียด 1024 x 768 จุด  IE 7 ขึ้นไป
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 22 เมษายน 2560
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter