www dld.go.th
   
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ การประเมินครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๔)
   
คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๙๘/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ฉบับที่ ๓)

   

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง ขายทอดตลาด

   
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๔๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)
   

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

   
การจัดทำแผนตามแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ประเภทสุนัข และแมว
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่มีแมลงเป็นพาหะ
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ในม้าลาย
   
คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness) ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Afican Horse Sickness)
   
   
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
แนวทางการจัดการสุนัขจรจัด (คำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด)
   
  สำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมายคัดเลือก นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกุลชัย เข้าเป็นข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์
   
ใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ
   
  ผลงานวิชาการ
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๑ คู่มือแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
  เรื่องที่ ๒ ศึกษาวิเคราะห์กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นางสาวสุมาลี จำเริญ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
   
  เรื่องที่ ๑ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืน ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๒๗๐๗/๒๕๖๑ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
  เรื่องที่ ๒ การฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างค่าก่อสร้าง ศึกษากรณีคดีดำหมายเลขที่ พ. ๓๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ พ. ๑๗๔/๒๕๕๙ (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายพงศธร โกนิล)
   
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน (นายเอกอัคระ ทะชาดา)
   
   

 

 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
 
 

กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน (ปศุสัตว์)
 
อุทาหรณ์คดีคนรักสัตว์ หนุ่มจับแมวทุบพื้น-ผนัง ตร.เค้นจนรับฆ่ามา9ตัว
โคตรโหดฟันหมาขาขาด2ข้าง คนงานฉุนกัดรองเท้า สาวเจ้าของโร่แจ้งตร.
สยอง! เฒ่าวัย 60 มีดปาดคอน้องหมา 8 เดือน แล่หนัง ลากไปตามถนน
เฉือนจนเหวอะ
สารวัตรยิงหมา!!
ลดโทษเหลือกักขัง 2 เดือน พ่อค้าข้าวมันไก่ ฟันหมาตาย
--------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

นายวรฉัตร วิรัชลาภ
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 
สำนักกฎหมาย

 
 
กรมปศุสัตว์
 
 
 
หน่วยงาน
 
social media
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย (นิติกร)
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412-1415 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

hit counter